Komornik Wejherowo, Rumia, Reda, Puck

Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń
Wykonuje roszczenia z innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej

Sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

Na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

Weryfikuje istnienie i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych