Licytacje

Nieruchomości

Osoba zamierzająca przystąpić do licytacji nieruchomości powinna posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jej tożsamość, a także uiścić na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania tejże nieruchomości. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto komornika sądowego bądź osobiście w siedzibie kancelarii. W przypadku przystąpienia do licytacji przez pełnomocnika pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być potwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Ruchomości

Osoba przystępująca do licytacji ruchomości zobowiązana jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tejże ruchomości. Nabywca musi wpłacić cenę natychmiast po udzieleniu mu przybicia przez komornika, czyli po „wygraniu” na licytacji. Kiedy cena ruchomości przekroczy 500 zł, obowiązek nabywcy ograniczony zostaje do opłacenia jednej piątej wylicytowanej kwoty, jednak nie mniej niż 500 zł. Pozostałą należność należy uiścić maksymalnie w dniu następnym.